Voor de Algemene Ledenvergadering van het Cuypersgenootschap, te houden op zaterdag 22 april in de raadszaal van het vm. Raadhuis, Raadhuisplein 2 te Waalwijk, aanvang 16.00 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 29 oktober 2022 te Aerdenhout
4. Vaststelling jaarrekening 2022 en verslag kascommissie 2022
5. Verkiezing kascommissie 2023
6. Jaarverslag 2022
7. Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap/Contact met de leden
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

De bijbehorende stukken worden na aanmelding per mail nagezonden en op de website www.cuypersgenootschap.nl geplaatst
Prof.dr. V.V. Stissi, voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris

Aanmelden bij penningmeester Jan Dekkers, jgwrdekkers@outlook.com
Voor het alleen bijwonen van de vergadering zijn geen kosten aan verbonden.