Het Cuypersgenootschap maakt bezwaar tegen de gedeeltelijke sloop en herbouw boerderij Westeindseweg 16 Zoeterwoude

10 mei 2022

De monumentencommissie van Zoeterwoude stemt in met plannen voor het slopen van een monumentale boerderij uit 1913 en het bouwen van een woning met hetzelfde uiterlijk als de bestaande boerderij. De concept omgevingsvergunning is inmiddels opgesteld en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Cuypersgenootschap vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in j.l. januari al positief geadviseerd is over de plannen, terwijl de vergunningaanvraag pas op 7 maart werd bekendgemaakt.

De monumentencommissie is van oordeel dat de ‘excessieve kosten van behouden van voornamelijk het buitengevelwerk’ wellicht beter besteed kunnen worden aan het geloofwaardig en in detail reconstrueren van het voorhuis van de boerderij. Wij zijn het hiermee volstrekt oneens: met een dergelijke ingreep gaan onvervangbare waarden verloren. Een nieuw gebouwd pand als reconstructie voldoet niet aan de erfgoedwaarden van een gemeentelijk monument.

Daarnaast achten wij het niet de taak van de monumentencommissie om het kostenaspect in haar advies mee te nemen. Het is de taak van het college om de belangen van het behoud van het erfgoed en eigenaar tegen elkaar af te wegen. Bovendien geeft toestemming voor reconstructie een gevaarlijk precedent voor nieuwe soortgelijke gevallen als het gaat om rijks- en gemeentelijke monumenten.