Pleidooi Cuypersgenootschap voor behoud spoorbrug Maastricht

3 maart 2022

Daniel van Ree

Het Cuypersgenootschap is ernstig geschrokken van de berichten over de voorgenomen sloop van de Spoorbrug Maastricht. Deze brug is een beschermd gemeentelijk monument. Toch wordt door ProRail en Rijkswaterstaat ingezet op sloop. De aanvraag tot sloop is bij de gemeente ingediend en gepubliceerd.

Het Cuypersgenootschap vraagt de gemeente om aan dit verzoek geen medewerking te verlenen en in te zetten op een alternatief gebruik. De huidige brug werd in 1957 in gebruik genomen. Deze verstijfde staafboogbrug verving een negentiende-eeuwse brug die in de Tweede Wereldoorlog verloren ging. De huidige brug is al decennialang beeldbepalend voor Maastricht en heeft een grote cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van naoorlogse bruggenbouw en als illustratie van de opkomst en ontwikkeling van de spoorwegen in Maastricht vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.

De gemeente Maastricht heeft een uitstekende reputatie op het gebied van monumentenzorg. Het zou dan ook opvallend zijn als dit voor de stad unieke monument zou verdwijnen. Mocht de gemeente toch medewerking verlenen aan de sloop van de brug, dan zet dit de geloofwaardigheid van het gemeentelijke erfgoedbeleid op het spel, dat het behoud van beschermde monumenten tot doel heeft. Het kan niet zo zijn dat wanneer een (invloedrijke) partij vraagt om een omgevingsvergunning voor de sloop van een monument, dit toe wordt gestaan. Maastricht laat al jaren op voorbeeldige wijze zien hoe oude kerkgebouwen en kloosters een nieuw leven kunnen krijgen. Ook deze brug verdient een tweede kans.

Van verschillende kanten zijn al voorstellen gedaan voor een alternatief gebruik van de brug. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een gebruik als voetgangers- en fietsbrug. Het is van belang dat dergelijke voorstellen zorgvuldig onderzocht worden.

Inmiddels heeft ProRail in overleg met de gemeente Maastricht de sloop opgeschort.