Cuypersgenootschap dient zienswijze op plan vliegveld Valkenburg in Katwijk in

19 augustus 2021

Het Cuypersgenootschap heeft bij de gemeente Katwijk een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Valkenhorst. Het woongebied is gesitueerd op het terrein van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg dat in de komende tijd wordt getransformeerd naar een woongebied. Onze zienswijze gaat met name over het onderdeel Cultuurhistorie.

Bij het vaststellen van bestemmingsplannen is een cultuurhistorische paragraaf verplicht. In het ontwerpplan is de cultuurhistorische paragraaf onvoldoende weergegeven. Zo ontbreken in het plan de rijks- en gemeentelijke monumenten en is zelfs woningbouw gepland op een locatie waarin een aantal rijksmonumenten voorkomen. Daarnaast wordt geen aandacht besteed aan de geschiedenis van de contouren van het militaire landschap 1939-1945 en ontbreken een cultuurhistorisch waardenonderzoek en een waardering van de objecten uit de periode 1945-2005. Wij zijn van mening dat het agrarisch karakter met de monumentale opstallen behouden dient te blijven. Opnemen van de boerderijen in een dichtbebouwde woonwijk waarbij de groene omgeving van de opstallen verdwijnt is zeer ongewenst.

De verkeerstoren van het voormalige vliegveld uit 1981 is thans in het open veld een ankerpunt dat behouden dient te blijven. Aangezien het nog niet als monument is aangewezen, dient het wel in het bestemmingsplan als cultuurhistorisch object onder cultuurhistorie vermeld te worden waarbij een sloopverbod dient te worden opgenomen.

Na de bevrijding in 1945 werd het vliegveldterrein door het Rijk in beheer gegeven aan de Marineluchtvaartdienst. Vliegveld Valkenburg werd Marinevliegkamp Valkenburg. Uit die periode is de infrastructuur voor het grootste gedeelte nog aanwezig, waaronder vier hangars, twee platforms, vijf dispersals en de contouren van de lange en de korte startbaan. Ook één van de oudste naoorlogse gebouwen, het vliegdienst/VIP-gebouw aan het hoofdplatform, is zeer de moeite waard. In het bestemmingsplan dienen deze objecten vermeld te worden onder cultuurhistorie waarbij een sloopverbod wordt opgenomen voor de cultuurhistorisch waardevolle objecten.