Cuypersgenootschap scoort goed bij behoud interieur kapel seminarie Warmond

8 december 2020

De aanvraag voor wijziging van het interieur van de kapel van het seminarie Warmond is naar aanleiding van onze reactie voorgelegd aan de erfgoedcommissie van de gemeente Teylingen. De erfgoedcommissie heeft op 26 augustus 2020 een positief advies uitgebracht onder voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat bij het schilderwerk van de gewelven de achterliggende verflagen behouden moeten worden en verwijderen of herstel alleen mag plaatsvinden na onderzoek en in overleg met de erfgoedcommissie. De tweede voorwaarde is dat indien er voor wordt gekozen om de kanunnikenbanken uit te plaatsen alsnog aanvullend historisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Deze voorschriften zijn aan deze vergunning verbonden.

Het Cuypersgenootschap is in de gelegenheid geweest in te spreken bij de erfgoedcommissie. Wij benadrukten het belang van het behoud van de interieurelementen in de kapel. Naar aanleiding van de overwegingen hierover in de erfgoedcommissie heeft de aanvrager het plan aangepast naar het huidige plan waarbij de altaren (behoudens het celebratiealtaar) en de kruiswegstaties behouden blijven op hun huidige plek. Een hele verbetering.